Privacyverklaring PIM.info voor PIM platform

Versie 25 mei 2018

Voldoen aan wetgeving

1. Het PIM platform voldoet aan alle relevante wetgeving op gebied van internetveiligheid en beveiliging van persoonsgegevens. Het PIM platform wordt door PIM.info gevuld met informatie van projecten van opdrachtgevers. De opdrachtgever bepaalt volledig wat in het PIM platform gepubliceerd wordt, en wat niet. PIM.info is de verwerker van de informatie, conform de wet persoonsgegevens. Per project is een PIM-er aangesteld die als verwerkingsverantwoordelijke aanspreekbaar is op de verwerking van persoonsgegevens.  

2. Gebruikers van het PIM platform zijn personen die bij het betreffende project betrokken zijn, overheids-stakeholders of ingehuurde adviseurs. Deze gebruikers hebben een geheimhoudingsplicht, vastgelegd in overeenkomsten met de opdrachtgever van het project en dienen zich te houden aan de algemene voorwaarden van het PIM platform. De opdrachtgever van het project is verantwoordelijk voor het toegang  geven van personen tot de betreffende omgeving van het project, waarbij PIM.info de feitelijke toegang verschaft.

Persoonsgegevens

3. Het platform bevat kaartlagen met persoonsgegevens van grondeigenaren in de ruime omgeving van de projecten. Deze gegevens zijn afkomstig uit de openbare registers van het kadaster. De gegevens kunnen aangevuld zijn met contactgegevens, zoals telefoonnummers of emailadres. Dit zijn geen ‘gevoelige gegevens’ in de zin van privacywetgeving. Kaartlagen die persoonsgegevens bevatten zijn herkenbaar aan de ‘p’ in de titel van de legenda van de kaartlaag.

4. Het platform bevat regelmatig ‘gevoelige gegevens’ in de zin van de wet persoonsgegevens ten aanzien van grondverwerving. Het betreft voortgangsgegevens van de grondverwerving en risico-inschattingen op medewerking aan grondverwerving.  Deze informatie is alleen toegankelijk voor betrokken grondverwervers van de opdrachtgever en andere betrokken overheden.

5. Conform de wet houdt PIM.info een register bij van alle persoonsgegevens en betrokken personen kunnen deze informatie inzien. Inzien kan bijvoorbeeld als een projectmedewerker op bezoek is bij een betreffende persoon. De persoonsgegevens kunnen conform de wet ook door de betreffende persoon gewijzigd worden. Een wijziging kan mondeling, per email of schriftelijk aan de opdrachtgever ingediend worden. De opdrachtgever zal de aangebrachte wijziging schriftelijk aan de betreffende persoon bevestigen.

6. Voor participatie-doeleinden worden ook openbare projectomgevingen van het PIM platform gepubliceerd. Daarin staat projectinformatie die ook via andere kanalen beschikbaar is voor belanghebbenden, zoals projectontwerpen. In de openbare omgeving staat vaak ook een kadastrale kaart, waarop zichtbaar is welke gronden van de overheid zijn en welke gronden particulier, omdat dit relevant is de participatie. Achterliggende persoonlijke gegevens zijn in deze openbare omgeving nooit in te zien of op te vragen.

Privacy van gebruikers PIM platform

7. Het emailadres van gebruiker van het PIM platform worden gebruikt voor het toezenden van informatie over ontwikkeling van het PIM platform zoals updates en nieuwe functionaliteit. Tevens worden de emailadressen gebruikt voor toezenden van commerciële informatie over PIM.info. Afmelding van toezending hiervan is mogelijk.

8. PIM.info zal de emailadressen van gebruikers nooit aan een derde partij doorleveren. Gebruikers kunnen elkaars emailadressen ook niet zien.

9.  Het gebruik van het PIM platform door gebruikers wordt gebruikt voor analyse met als doel het verbeteren van het PIM platform. Op basis van data-analyses worden per PIM-project ook rapportages gemaakt voor de opdrachtgever van dat project over gebruik van het PIM platform, waarbij zichtbaar is welke gebruikers op welke dagen hebben ingelogd. Er wordt niet gerapporteerd welke gebruiker welke informatie gezien heeft.

10. Informatie die gebruikers in het PIM platform zetten, bv met de functie 'tekenen', zijn standaard status privé, dus alleen zichtbaar voor uzelf en de beheerders van PIM.info. Uzelf kunt deze informatie zichtbaar maken voor andere gebruikers door de status te veranderen in ‘projectteam’.