Algemene voorwaarden gebruik PIM platform

Versie 25 mei 2018

Verantwoordelijkheid gebruiker

1. Gebruiker gebruikt het PIM platform alleen om informatie op te zoeken voor het doel van het project, waarvoor het PIM platform bedoeld is.

2. Gebruiker wordt geacht bevoegd te zijn om informatie in te zien en deze vertrouwelijk te behandelen, inclusief persoonsgegevens, conform de overeenkomst tussen de opdrachtgever van het betreffende project en u of uw werkgever.

3. Verspreiding van informatie uit het PIM platform door maken van afbeeldingen, hergebruik van webservices of wat dan ook, is alleen toegestaan aan mensen binnen het project. Verspreiding aan externe belanghebbenden van het project is alleen toegestaan na uitdrukkelijk toestemming van de opdrachtgever van het project.

4. Alle andere gebruik van het PIM platform is verboden, tenzij er uitdrukkelijke toestemming van PIM.info of de opdrachtgever van het betreffende project is verkregen.

5. Oneigenlijk gebruik van informatie uit het PIM platform zal door PIM.info worden gerapporteerd aan de opdrachtgever. Vervolgstappen tot en met aangifte worden niet uitgesloten.

 

6. Het intellectueel eigendomsrecht van het PIM platform berust bij PIM.info. Het intellectueel eigendomsrecht en het eigendom van opgenomen informatie berust bij de opdrachtgever van het betreffende project.

Disclaimer inhoudelijke verantwoordelijkheid

7. PIM.info is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik van het PIM platform, het niet tijdig kunnen gebruiken en/of inhoudelijk incorrect geleverde informatie.

8. PIM.info spant zich maximaal in de informatie in het PIM platform wordt met de groots mogelijke zorgvuldigheid te publiceren voor het betreffende project. Elke kaartlaag wordt voor publicatie door de mensen van PIM.info aan de A-B-C-toets onderworpen: Actueel, Betrouwbaar en Compleet.

9. Elke kaartlaag heeft een bron en actualiteit die aangeeft welke partij verantwoordelijk is voor de geleverde informatie van de betreffende kaartlaag aan het project.

10. In veel gevallen wordt de betrouwbaarheid van de informatie in de kaartlaag ook gecheckt bij het verantwoordelijke IPM-team lid, middels een review. De betreffende goedkeuring van de kaartlaag door deze persoon wordt in de legenda vermeld.

11. De informatie en data  in kaartlagen in het PIM platform wordt vrijwel altijd aangeleverd door derden, zoals adviesbureaus of andere overheidspartijen (open data). PIM.info draagt  geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en samenstelling van de door derden aangeleverde informatie en data, maar is alleen verantwoordelijk voor de controle (ABC-toets) en de correcte verwerking van de informatie in het PIM platform. Ook bij informatieleverancier en de verantwoordelijke bij de opdrachtgever ligt een inspanningsverplichting om PIM.info te voorzien van actuele informatie betreffende het project, c.q. het niet meer actueel zijn van informatie in het PIM platform.

12. Sommige interactieve kaartlagen bevat informatie die door de mensen van PIM.info of uit het projectteam gemaakt is, bv interactieve kaartlagen. De verantwoordelijke persoon (bron) en actualiteit staat ook in dat geval in de betreffende kaartlaag vermeld. Ook voor interactieve kaartlagen, waarbij de informatie dynamisch aangepast kan worden, staat de verantwoordelijke van de laatste aanpassing vermeld, alsmede de datum van aanpassing.

13. PIM.info is verantwoordelijk voor het online beschikbaar maken van het PIM platform, met een beschikbaarheid van 99,9%. Tevens is PIM.info verantwoordelijk voor de goede werking van het platform.

14. De bepalingen in deze disclaimer laten onverlet bepalingen opgenomen in overeenkomsten tussen de opdrachtgever en PIM.info over het PIM platform. Bij strijdigheid tussen een bepaling uit deze disclaimer en de bovengenoemde overeenkomst prevaleert de bepaling uit de overeenkomst.